Vytvořte si vlastní eshop
rychle a jednoduše
jen za
Vyzkoušejte zdarma plnou verzi eshopu na 20 dní
Originální grafika zdarma pro všechny nové eshopy

Obchodní podmínky

 1. Tyto podmínky se týkají internetového serveru Tvujeshop.cz (dostupné na adrese www.tvujeshop.cz, dále jen "server"). Server provozuje Hájíčková Štěpánka, IČ: 16843991 (dále jen "provozovatel"). Provozovatel poskytuje na serveru službu, která umožňuje vytvoření a provoz internetového obchodu (dále jen "eshopu"). Uživatel je firma nebo soukromá osoba, která využívá služeb serveru.
 2. Aktivace eshopu je prováděna potvrzením na internetové adrese, která je zaslána na email uživatele po registraci. Pokud že si uživatel nezaktivuje eshop do konce lhůty provozu zdarma, může být eshop uživatele ukončen.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek:
  • obsah eshopu je v rozporu s platnými zákony České Republiky nebo porušuje autorská práva dalších osob či subjektů
  • obsah eshopu nebo uživatel poškozuje dobré jméno provozovatele
  • uživatel porušuje všeobecné podmínky
  • uživatel nezaplatil včas částku za provoz eshopu nebo za jiné objednané služby
  Ukončením služby z výše uvedených důvodů ze strany provozovatele nevzniká uživateli nárok na náhradu.

  Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna buď elektronicky emailem zaslaným na kontaktní email druhé strany nebo písemně dopisem zaslaným na kontaktní adresu druhé strany. Výpovědní lhůta činí jeden celý kalendářní měsíc, výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Uživatel je povinen uhradit nájemné během výpovědní lhůty jako za normálních podmínek. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany provozovatele, má uživatel nárok na vrácení poměrné části nájemného za období, které nebude využito.
 4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Provozovatel není odpovědný za obsah eshopů uživatelů.
 5. Poskytování služeb a jejich rozsahu se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na stránkách provozovatele. Předčasným ukončením služby z jakéhokoliv důvodu ze strany uživatele nevzniká uživateli nárok na vrácení platby nebo části platby. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit výši posktování služeb. O této změně je povinen provozovatel informovat uživatele emailem.
 6. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Provozovatel má právo provést odstavení provozu eshopu uživatele pro nezbytné plánované nebo okamžité havarijní situace. O odstavení služeb Provozovatel informuje uživatele o této skutečnosti emailem.
 7. Provozovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Provozovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:
  • vložením nesprávných údajů do dodávky uživatelem, chybným postupem uživatele při vkládání informací nebo souborů do dodávky nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných dodávkou
  • zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.) popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem
  • v důsledku poškození způsobeného neodborným zásahem do dodávky do systémového programového vybavení a prostředí
  • poškozením způsobeného nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců
  • provozovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb, za závady, škody a ztrátu či poškození dat způsobenou zásahem vyšší moci, v případě poruchy na zařízení, selhání dodávky el. energie, výpadku internetového připojení způsobené provozovatelem připojení nebo napadení sítě třetí osobou
  • provozovatel neodpovídá za závady, škody a ztrátu či poškození dat vzniklou v důsledku nesprávné obsluhy správcem systému uživatele nebo v důsledku napadení serveru třetí osobou z důvodu nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu hostingu na internetu
  • provozovatel neodpovídá za porušení autorských práv, práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněnými českými zákony

  V žádném případě celková výše náhrady všech škod způsobených případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany provozovatele nepřevýší hodnotu měsíčního provozu služby, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele, případná rekonstrukce ztracených, nebo znehodnocených dat jde na vrub uživatele.

  Pokud není výslovně stanoveno jinak, provozovatel uživateli nebo uživatel provozovateli nebudou hradit náhradu ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním smlouvy. To neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání nebo úmyslu a škody, která vznikne v souvislosti s objednávkou vystavenou ústně.
 8. Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systému nebo jinak přetěžovat server. Dále se uživatel zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je v souladu se zákonem, a nezasahuje do práv provozovatele nebo třetích stran.
 9. Registrací eshopu uživatel souhlasí se zasíláním informací, aktualit a novinek v podobě e-mailů, poštovních zásilek nebo SMS zpráv. Aktuality a novinky se mohou týkat předmětu činnosti provozovatele.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího souhlasu uživatelů a bez předchozího oznámení měnit služby serveru.
 11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním. Využíváním služeb serveru uživatel automaticky s těmito podmínkami souhlasí a přijímá je. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
Časté dotazy   |   Ceník   |   Obchodní podmínky
© 2019 Tvujeshop.cz - vytvořte si vlastní eshop rychle a jednoduše